Od 2016 roku przy Zespole Szkół Specjalnych w Siemianowicach Śląskich
działa zespół prowadzący Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka.  

 

Co to jest wczesne wspomaganie rozwoju?

W trosce o pomoc i pełniejszy rozwój dziecka niepełnosprawnego Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu
4 kwietnia 2005 r. wydało rozporządzenie w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. Nr 68, poz. 587). Wczesne wspomaganie rozwoju jest to forma pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz zagrożonym niepełnosprawnością i ich rodzinom. Rozporządzenie to zapewnia wszystkim niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością
dzieciom bezpłatną, kompleksową, profesjonalną pomoc od urodzenia albo od momentu wykrycia niepełnosprawności aż do podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego. Zajęcia organizowane w ramach wczesnego wspomagania mają na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka. Wymiar godzin jest określony przepisami i wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu.

 
 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka polega na:

  • wczesnej, wielospecjalistycznej diagnozie stanu dziecka, którego rozwój przebiega nieprawidłowo
  • wczesnej, wielospecjalistycznej terapii nastawionej na potrzeby dziecka
  • systematycznej ocenie postępów w rozwoju dziecka
  • wspieraniu rodziców/opiekunów, podnoszeniu ich kompetencji opiekuńczo -wychowawczych

W ramach zajęć zapewniamy Twojemu dziecku:

  • terapię indywidualną
  • terapię grupową
  • terapię logopedyczną
  • zajęcia ze specjalistami: oligofrenopedagogiem, surdopedagogiem, tyflopedagogiem, neurologopedą,
  • wspomaganie komunikacji alternatywnej AAC: Mówik, Makaton
  • wsparcie rodziców i opiekunów w procesie terapeutyczno- wychowawczym
 
 
 

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, organizowane są dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym
w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

 

Jaki jest cel zajęć rewalidacyjnych?

Celem jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych.

Zajęcia są prowadzone w formie zajęć indywidualnych lub zajęć zespołowych. Organizowanych są we współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami). Zajęcia zespołowe prowadzi się w zespołach liczących od 2 do 4 uczestników zajęć. Czas trwania zajęć to 60 min.