Szkoła Przysposabiająca do Pracy przygotowuje młodzież do pełnienia różnych ról społecznych oraz autonomicznego i aktywnego dorosłego życia. Celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości, w tym w praktycznym przysposobieniu do podjęcia zatrudnienia na otwartym/chronionym rynku pracy. Celem jest także: utrwalanie i poszerzanie zakresu już zdobytej wiedzy i umiejętności, doskonalenie już posiadanych kompetencji społecznych, zdolności adaptacyjnych i kształcenie nowych umiejętności umożliwiających samodzielne, niezależne funkcjonowanie uczniów w przyszłości.

 
 

Przysposobienie do pracy ma na celu przygotowanie ucznia do aktywności przez pracę, czyli nabycie praktycznych umiejętności niezbędnych do podejmowania w różnych dziedzinach pracy oraz poprawnego funkcjonowania w życiu społecznym i zawodowym. W trakcie cyklu nauczania dorosły uczeń ma szansę nabyć umiejętności praktyczne dostosowane do jego możliwości na podstawie indywidualnego programu edukacyjnego -terapeutycznego.

Szkoła oferuje zdobycie podstawowych umiejętności zawodowych z zakresu:

 • gospodarstwa domowego /pranie, prasowanie, sprzątanie,
 • prac biurowych /obsługa podstawowego sprzętu biurowego,
 • wytwarzania przedmiotów dekoracyjnych i pamiątkarskich,
 • prac ogrodniczych i elementów bukieciarstwa,
 • sporządzania i wydawania prostych posiłków,
 • prostych prac stolarskich,
 • elementów szycia ręcznego, maszynowego i elementów dziewiarstwa,
 • prostych prac ceramicznych.
 

ZASADY REKRUTACJI DO TRZYLETNIEJ

SZKOŁY PRZYSPOSABIANIA DO PRACY

Do trzyletniej szkoły przysposabiającej do pracy przyjmowani są kandydaci posiadający "Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego" z powodu upośledzenia umysłowego w stopniu umiarkowanym, upośledzenia umysłowego
w stopniu znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły przysposabiającej do pracy winien złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły, podpisany przez rodziców (opiekunów) i ucznia

 • świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum

 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

 • zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności pracy

 • zdjęcie formatu legitymacyjnego

 

 

 

>>> PODANIE DO SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY <<<