WYJAŚNIENIA TERMINOLOGICZNE

 

Terminy „upośledzenie” i „niepełnosprawność” bywają używane zamiennie. Sygnalizują one zwrócenie uwagi na indywidualne potrzeby osób wynikające z ograniczeń funkcjonalnych
w zakresie sprawno
ści fizycznej, intelektualnej, narządów zmysłów lub choroby somatycznej
czy umys
łowej.

 

 

Osoby z niepełnosprawnością nie stanowią zatem grupy jednorodnej.

W szkolnictwie specjalnym kształci się uczniów upośledzonych umysłowo inaczej mówiąc niepełnosprawnych intelektualnie.

 

TRADYCJE SZKOLNICTWA SPECJALNEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

 

W 1913 roku w naszym mieście powstaje jedna z pierwszych szkół specjalnych w Polsce
a tak
że na Śląsku.

 

Była to szkoła niemiecka, w której oprócz języka niemieckiego i rachunków uczono rzemiosła
np. stolarstwa, szewstwa, koszykarstwa.

W żargonie mówiono na szkołę specjalną Hilfka od niemieckiego Hilfschule – „szkoła pomocnicza”.

 

Początek polskiej Szkoły Specjalnej w Siemianowicach Śl. datuje się na rok 1931. Szkoła funkcjonowała przy Szkole Podstawowej nr 1, przy ul. Ks. Stabika. Pierwszym kierownikiem szkoły był Piotr Nawrot.

 

W 1935 roku szkoła stała się samodzielną placówką, a jej siedziba mieściła się przy
ul. Pszczelniczej 10 – kierownictwo obj
ął Franciszek Szmyd.

 

W okresie wojennym 1939-1945 okupant starał się wyniszczyć wszystko co polskie – barbarzyństwo dotknęło także szkołę specjalną, która została zlikwidowana a sprzęt i pomoce naukowe zniszczono.

 

Pierwsze próby reaktywowania szkoły specjalnej po wojnie datuje się na lata 1945-1946
kiedy to Inspektor Szkolny powierzy
ł obowiązki kierownika szkoły Franciszkowi Simce.

 

Kwalifikację uczniów do kształcenia specjalnego przeprowadza Poradnia Psychologiczna
w Katowicach – skierowano 81 uczniów.

 

Oficjalnie rok szkolny w historii powojennej otwarto w dniu 17.01.1946.

Naukę szkolną uczniowie pobierali w dwóch budynkach przy ul. Szkolnej 14a i ul. Pszczelniczej 10.

Pierwsi absolwenci kończą siódmą klasę szkoły podstawowej w 1951 roku.

W tym samym czasie powstaje drużyna harcerska oraz rozwijają się liczne koła zainteresowań: techniczne, czytelnicze, taneczne. Funkcjonuje biblioteka i świetlica szkolna, uczniowie korzystają
z dożywiania.

 

W 1951 roku kierownictwo szkoły objął Jan Kupka, który pełnił swą funkcję do 1967 roku.

 

W 1963 roku rozpoczęto budowę nowej szkoły, której lokalizację przewidziano
przy ul.
Myśliwieckiej.

 

 
 

 

 

 

Uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły nastąpiło
13 stycznia 1966 roku.

 

 

Szkoła Podstawowa nr 9 w Siemianowicach Śl. Została otwarta jako 1113-ta szkoła – pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego.

 

Od samego początku swojego istnienia szkoła przygotowywała do życia i funkcjonowania
w spo
łeczeństwie kilka pokoleń dzieci mających szczególne trudności w nauce.
Pomaga
ła im przezwyciężać trudności, rozwijać uzdolnienia oraz uczyła jak żyć w społeczeństwie.

 

   
   

 

 

 

Od roku 2002 tworzymy